ESCO Plus – audyt energetyczny

Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej. Audyty i badania termowizyjne.

Kontakt:
+48 606 236 794

Audyt efektywności energetycznej dużego przedsiębiorstwa

Audyt efektywności energetycznej dużego przedsiębiorstwa:

Audyt efektywności energetycznej dużego przedsiębiorstwa 2021. Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831,), od 1 października 2016 r., nałożony został obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą, audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Najbliższy termin do którego należy wykonać audyt to 30 wrzesień 2021.

Wykonujemy audyty efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw – Zapraszamy do współpracy!

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2016 dotycząca obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającego z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

W myśl ustawy, zobowiązanym do przeprowadzenia audytu, lub do zlecenia jego przeprowadzenia jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104–106 tej ustawy. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadzany jest co 4 lata.

WAŻNE:

Obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa został nałożony na przedsiębiorcę, który w dwóch ostatnich latach obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości 50 milionów euro, oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość 43 milionów euro.

Stosownie do treści art. 36 ust. 2 ustawy z ww. obowiązku zwolniony jest przedsiębiorca posiadający:

1) system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub

2) system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzję Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE – jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.